Σχεδίαση και υλοποίηση

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που περιλαμβάνουν την ανάλυση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τον επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας του μηχανογραφικού σας συστήματος με άξονα την μελλοντική υλοποίηση ενός σύγχρονου, εξειδικευμένου και υψηλών απαιτήσεων data center.

Οι μελέτες πληροφορικής έχουν ως τελικό τους στόχο:

 1. Τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού
 2. Την αύξηση της διαθεσιμότητας του πληροφοριακού σας συστήματος σε επίπεδα της τάξης του 99,9%
 1. Την απεριόριστη επεκτασιμότητα του μηχανογραφικού συστήματος σας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μειωμένα κόστη στα πλαίσια των υποδομών που προτείνουμε
 2. Την ασφάλεια των δεδομένων σας και άρα τη συνέχεια της «επιχείρησης» (business continuity)
 3. Τη μείωση του κόστους μέσω της αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού σας και άρα την απερίσπαστη εργασία των στελεχών σας για όλα τα τμήματα της επιχείρησης αλλά και για το Τμήμα Μηχανογράφησης

Με την αναλυτική καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού σας, και τη μελέτη, σχεδίαση και τεκμηρίωση ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος, διασφαλίζεται η αξιοποίηση της επένδυσης σας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, σε βάθος χρόνου καθώς επίσης και ουσιαστικά μειωμένο κόστος για τα επόμενα χρόνια συμβάλλοντας έτσι δομικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σας.

inergo

Σχεδίαση και υλοποίηση

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών που περιλαμβάνουν την ανάλυση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τον επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας του μηχανογραφικού σας συστήματος με άξονα την μελλοντική υλοποίηση ενός σύγχρονου, εξειδικευμένου και υψηλών απαιτήσεων data center.

Οι μελέτες πληροφορικής έχουν ως τελικό τους στόχο:

 1. Τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού
 2. Την αύξηση της διαθεσιμότητας του πληροφοριακού σας συστήματος σε επίπεδα της τάξης του 99,9%
 1. Την απεριόριστη επεκτασιμότητα του μηχανογραφικού συστήματος σας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μειωμένα κόστη στα πλαίσια των υποδομών που προτείνουμε
 2. Την ασφάλεια των δεδομένων σας και άρα τη συνέχεια της «επιχείρησης» (business continuity)
 3. Τη μείωση του κόστους μέσω της αδιάλειπτης λειτουργίας του εξοπλισμού σας και άρα την απερίσπαστη εργασία των στελεχών σας για όλα τα τμήματα της επιχείρησης αλλά και για το Τμήμα Μηχανογράφησης

Με την αναλυτική καταγραφή των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του οργανισμού σας, και τη μελέτη, σχεδίαση και τεκμηρίωση ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος, διασφαλίζεται η αξιοποίηση της επένδυσης σας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, σε βάθος χρόνου καθώς επίσης και ουσιαστικά μειωμένο κόστος για τα επόμενα χρόνια συμβάλλοντας έτσι δομικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Το περιεχόμενο των  μελετών που αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. περιλαμβάνει:

  1. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης:
 • Λεπτομερής καταγραφή του συνόλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού της επιχείρησης (routers, firewalls, switches, servers, workstations, WAPs, network, services, software κλπ.) και παράδοση του αποτελέσματος της καταγραφής τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Παράδοση του αποτελέσματος και αυτής της καταγραφής τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
  1. Σχεδίαση νέου ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος με έμφαση στα παρακάτω:
 • Εντοπισμός αδυναμιών της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη λειτουργικότητα του πληροφορικού συστήματος της επιχείρησης
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης ή και βελτιστοποίησης του Internet connectivity
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης ή και βελτιστοποίησης της ασφάλειας αναφορικά με το εισερχόμενο και εξερχόμενο Internet traffic όσο και με την εσωτερική λειτουργία των συστημάτων της επιχείρησης.
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης ή και βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επιχείρησης
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης για τη διαθεσιμότητα του συνόλου των servers του data center
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης υποδομών τηλεργασίας και απομακρυσμένης ασφαλούς σύνδεσης χρηστών
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης ή και βελτιστοποίησης αποθήκευσης δεδομένων
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης του τρόπου λήψης αντιγράφων ασφαλείας
 • Προτάσεις ολοκληρωμένης λύσης ή και επανασχεδιασμού υπηρεσιών καταλόγου (Active Directory)
 • Ανάλυση απαιτήσεων παροχής ηλεκτρικής ισχύος αλλά και ψύξης των data centers με βάση την υπό σχεδίαση λύση για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του πελάτη
 • Πίνακες συμμόρφωσης και αναλυτικά τεύχη προδιαγραφών
 • Προτάσεις και υλοποιήσεις λύσεων που αφορούν την τηλεφωνία (ενοποιημένες επικοινωνίες) και συστήματα τηλεδιασκέψεων.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση απλών και σύνθετων λύσεων υποδομών πληροφορικής που περιλαμβάνουν την αποθήκευση δεδομένων, τους απαιτούμενους εξυπηρετητές και τη διάταξη αυτών αλλά και την αρχιτεκτονική και τοπολογία του τοπικού δικτύου (LAN) αλλά και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN).

OUR PARTNERS