Η εξειδίκευση και τεχνογνωσία των συμβούλων και συνεργατών της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. βοηθά στη δημιουργία κάθετων, έτοιμων λύσεων και πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει λύσεις για εταιρίες του κλάδου τροφίμων δίνοντας έμφαση στις αγορές Α υλών, στις εξαγωγές, στον προγραμματισμό και την εκτέλεση παραγωγής, την αποτίμηση ετοίμων προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα και τον ποιοτικό έλεγχο, την κοστολόγηση παραγωγής και την ανάλυση κερδοφορίας. Το σύνολο των έργων που έχουν υλοποιηθεί έχουν στεφτεί με επιτυχία εξασφαλίζοντας στον τελικό πελάτη εύρυθμη λειτουργία και αναπτυξιακή πορεία.

Η εξειδίκευση και τεχνογνωσία των συμβούλων και συνεργατών της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. βοηθά στη δημιουργία κάθετων, έτοιμων λύσεων και πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει λύσεις για εταιρίες του κλάδου τροφίμων δίνοντας έμφαση στις αγορές Α υλών, στις εξαγωγές, στον προγραμματισμό και την εκτέλεση παραγωγής, την αποτίμηση ετοίμων προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα και τον ποιοτικό έλεγχο, την κοστολόγηση παραγωγής και την ανάλυση κερδοφορίας. Το σύνολο των έργων που έχουν υλοποιηθεί έχουν στεφτεί με επιτυχία εξασφαλίζοντας στον τελικό πελάτη εύρυθμη λειτουργία και αναπτυξιακή πορεία.

OUR PARTNERS