Τo portfolio της SAP AG περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων, ικανά να προσαρμοστούν σε κάθε είδους επιχείρηση, οργανισμό και λειτουργία. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της αλλά και αυτή των συνεργατών της, η SAP AG έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό επιχειρησιακών λύσεων (Industry Specific) για τους περισσότερους από τους βιομηχανικούς κλάδους που πρωταγωνιστούν στις χώρες της Ευρώπης.

Λύσεις σαν και αυτές είναι άμεσα εφαρμόσιμες στις επιχειρήσεις κάνοντας δυνατή την σύντομη και εξασφαλισμένη απόσβεση της επένδυσης, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την άνοδο των πωλήσεων και την μείωση του κόστους.

Οι λύσεις SAP S4/HANA αποτελούν ένα νέας γενιάς λογισμικό ενδο-επιχειρηματικής οργάνωσης. Προσφέρουν βελτιωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων ενώ παράλληλα προσφέρουν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη ώστε να έχουν την δυνατότητα να ενεργούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

To λογισμικό SAP S/4HANA χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό in-memory μοντέλο δεδομένων βοηθάει την επιχείρηση να διαχειριστεί έξυπνα και αποτελεσματικά αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές, να υιοθετήσει νέα ευρέος διαδεδομένα επιχειρηματικά μοντέλα και να συντονίσει με το μεγαλύτερο όφελος εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους.

Τo portfolio της SAP AG περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων, ικανά να προσαρμοστούν σε κάθε είδους επιχείρηση, οργανισμό και λειτουργία. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της αλλά και αυτή των συνεργατών της, η SAP AG έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό επιχειρησιακών λύσεων (Industry Specific) για τους περισσότερους από τους βιομηχανικούς κλάδους που πρωταγωνιστούν στις χώρες της Ευρώπης.

Λύσεις σαν και αυτές είναι άμεσα εφαρμόσιμες στις επιχειρήσεις κάνοντας δυνατή την σύντομη και εξασφαλισμένη απόσβεση της επένδυσης, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την άνοδο των πωλήσεων και την μείωση του κόστους.

Οι λύσεις SAP S4/HANA αποτελούν ένα νέας γενιάς λογισμικό ενδο-επιχειρηματικής οργάνωσης. Προσφέρουν βελτιωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων ενώ παράλληλα προσφέρουν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη ώστε να έχουν την δυνατότητα να ενεργούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

To λογισμικό SAP S/4HANA χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό in-memory μοντέλο δεδομένων βοηθάει την επιχείρηση να διαχειριστεί έξυπνα και αποτελεσματικά αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές, να υιοθετήσει νέα ευρέος διαδεδομένα επιχειρηματικά μοντέλα και να συντονίσει με το μεγαλύτερο όφελος εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους.

Προϊόντα – Υπηρεσίες SAP

Οι επιχειρησιακές εφαρμογές της SAP AG που υλοποιούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα συνοψίζονται στα κάτωθι:

 • SAPERP – S/4HANA
 • Customer Experience (CX) και λύσεις CRM
 • SAP Business Intelligence & Analytics
 • SAP SuccessFactors

Το επιχειρηματικό λογισμικό SAP ERP – S/4HANA περιλαμβάνει μια σειρά από υποσυστήματα τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις ανάλογα τις δραστηριότητες και τις ανάγκες τους:

 • Οικονομική Διαχείριση (Financial Accounting – FI)
 • Ελεγκτική Διαχείριση (Controlling – CO)
 • Διαχείριση Υλικών (Materials Management – MM)
 • Πωλήσεις και Διανομή (Sales and Distribution – SD)
 • Προγραμματισμός και Εκτέλεση Παραγωγής (Production Planning – PP)
 • Διαχείριση ποιότητας (Quality Management – QM)
 • Διαχείριση έργων (Project System – PS)
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Management – HCM)

Οι λύσεις SAP αποτελούν ένα νέας γενιάς λογισμικό ενδο-επιχειρηματικής οργάνωσης. Προσφέρουν βελτιωμένες επιχειρησιακές, βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων ενώ παράλληλα προσφέρουν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση στα διοικητικά στελέχη ώστε να έχουν την δυνατότητα να ενεργούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι λύσεις SAP επιτρέπουν:

 • Την εφαρμογή νέων επιχειρησιακών διαδικασιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Ευελιξία για άμεση προσαρμογή σε διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Την βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Τη διαφάνεια στις ενδοεταιρικές λειτουργίες, παρέχοντας τον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο σε κάθε ενέργεια ή διαδικασία
 • Τη μείωση των κινδύνων, που αναλαμβάνει η επιχείρηση ,μέσω της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και για τη μελλοντική διαμόρφωση κρίσιμων μεγεθών
 • Τον απόλυτο οικονομικό έλεγχο

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι σε θέση να σας ενημερώσει αναλυτικά για τα προϊόντα και τις λύσεις αυτές και για τις δυνατότητες που μπορούν να προσδώσουν στην επιχείρησή ή τον οργανισμό σας.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και παραμετροποίησης λύσεων SAP απασχολώντας εξειδικευμένους συμβούλους για κάθε υποσύστημα. Οι παρεχόμενες από την ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα ενός έργου, από την αρχική μελέτη ως την υλοποίηση και την υποστήριξή του, διατηρώντας σε όλα τα στάδια του έργου την ίδια υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να παρέχει στους πελάτες της είτε μέρος είτε το σύνολο των υπηρεσιών που ακολουθούν:

 • Μελέτη και καταγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Επανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Σχεδιασμό και αναλυτικές προδιαγραφές ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής (Hardware) και λογισμικού
 • Διαμόρφωση και έλεγχο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου
 • Καθορισμός αποδεκτής και αναγνωρισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης
 • Καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Υλοποίηση έργου εγκατάστασης, προγραμματισμού και παραμετροποίησης του λογισμικού SAP εντός των εγκαταστάσεων του πελάτη σε συνεργασία και με την εποπτεία του τελευταίου
 • Σενάρια ελέγχου προ της παραγωγικής λειτουργίας
 • Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
 • Εκπαίδευση χρηστών εντός των εγκαταστάσεων του πελάτη
 • Διαχείριση Έργου

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η μόνη εταιρία με έδρα στη Β. Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση λύσεων SAP. Αυτό εξασφαλίζει ουσιαστική συνεργασία, άμεση ανταπόκριση αλλά και καθημερινή παρουσία στις εγκαταστάσεις του πελάτη στα πλαίσια υλοποίησης τέτοιων έργων.

OUR PARTNERS