Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει τη διερεύνηση και οριστική διαμόρφωση επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου μίας εταιρίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε δράσης,  την υποβολή αίτησης υπαγωγής, την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης μέχρι και την τελική έγκριση καθώς και τη συνολική διαχείριση του έργου σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την αποπεράτωσή του και την ολοκλήρωση της αποπληρωμής της επιδότησης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης και οριστικοποίηση της κατόπιν σύμφωνης γνώμης σας
 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της αίτησης της επενδυτικής πρότασης
 • Καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της εταιρίας σας
 • Συμπλήρωση του φυσικού/έντυπου φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμούς, προσφορές, κτλ) που θα παραλάβει από την εταιρία σας
 • Συνολική επιμέλεια του φακέλου υποβολής
 • Κατάθεση του φακέλου στον αρμόδιο φορέα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και τεχνική υποστήριξη του φακέλου με τυχόν επιπλέον στοιχεία τα οποία θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής σας πρότασης και ένταξης της για χρηματοδότηση, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. θα αναλάβει την υποστήριξη της εταιρίας σας για τη συνολική διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Η υποστήριξη αρχίζει με τη λήψη της επίσημης έγκρισης και λήγει με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και τη λήψη του συνόλου της εγκριθείσας επιχορήγησης. Η υποστήριξη της διαχείρισης, περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου, εκπόνηση αιτημάτων τροποποίησης, αίτηση για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων
 • Εκπόνηση και υποβολή εκθέσεων για την πορεία του έργου στους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του από πλευράς αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του συνολικού ύψους της εγκεκριμένης επιχορήγησης
sxedio

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει τη διερεύνηση και οριστική διαμόρφωση επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου μίας εταιρίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε δράσης,  την υποβολή αίτησης υπαγωγής, την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης μέχρι και την τελική έγκριση καθώς και τη συνολική διαχείριση του έργου σε περίπτωση έγκρισης, μέχρι την αποπεράτωσή του και την ολοκλήρωση της αποπληρωμής της επιδότησης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης και οριστικοποίηση της κατόπιν σύμφωνης γνώμης σας
 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της αίτησης της επενδυτικής πρότασης
 • Καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της εταιρίας σας
 • Συμπλήρωση του φυσικού/έντυπου φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία (καταστατικά, ισολογισμούς, προσφορές, κτλ) που θα παραλάβει από την εταιρία σας
 • Συνολική επιμέλεια του φακέλου υποβολής
 • Κατάθεση του φακέλου στον αρμόδιο φορέα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και τεχνική υποστήριξη του φακέλου με τυχόν επιπλέον στοιχεία τα οποία θα ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής σας πρότασης και ένταξης της για χρηματοδότηση, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. θα αναλάβει την υποστήριξη της εταιρίας σας για τη συνολική διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Η υποστήριξη αρχίζει με τη λήψη της επίσημης έγκρισης και λήγει με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου και τη λήψη του συνόλου της εγκριθείσας επιχορήγησης. Η υποστήριξη της διαχείρισης, περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου, εκπόνηση αιτημάτων τροποποίησης, αίτηση για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών στοιχείων
 • Εκπόνηση και υποβολή εκθέσεων για την πορεία του έργου στους αρμόδιους φορείς που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του από πλευράς αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος
 • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του συνολικού ύψους της εγκεκριμένης επιχορήγησης

OUR PARTNERS