Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από το τμήμα Έργων και Ανάπτυξης της εταιρείας. Το τμήμα έργων εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, μικρού ή μεγάλου, και υποστηρίζει τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας σε όλη τη διάρκειά του.

Συχνά ένα έργο ξεκινάει από μια γενική αρχική ιδέα ενός φορέα ή επιχείρησης, ακολουθεί η σχηματοποίηση της, η αναζήτηση καταλλήλων συνεργασιών ή και προμηθευτών, η σύνταξη ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, η υλοποίηση του μέσα από αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης έργου (Project Management), ο έλεγχος και η αξιολόγησή του.

Το τμήμα αποτελείται από στελέχη με επιστημονικό υπόβαθρο από μεγάλο εύρος ειδικοτήτων: Μηχανικοί, επιστήμονες πληροφορικής, περιβαλλοντολόγοι, στελέχη marketing και διεθνών σχέσεων. Σε κάθε έργο δημιουργείται μια ευέλικτη ομάδα η οποία συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται και με στελέχη των άλλων τμημάτων αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα και βασικός στόχος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εντός κόστους, χρονοδιαγράμματος και ποιοτικών προδιαγραφών.

inergo

Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από το τμήμα Έργων και Ανάπτυξης της εταιρείας. Το τμήμα έργων εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου, μικρού ή μεγάλου, και υποστηρίζει τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας σε όλη τη διάρκειά του.

Συχνά ένα έργο ξεκινάει από μια γενική αρχική ιδέα ενός φορέα ή επιχείρησης, ακολουθεί η σχηματοποίηση της, η αναζήτηση καταλλήλων συνεργασιών ή και προμηθευτών, η σύνταξη ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, η υλοποίηση του μέσα από αυστηρές διαδικασίες διαχείρισης έργου (Project Management), ο έλεγχος και η αξιολόγησή του.

Το τμήμα αποτελείται από στελέχη με επιστημονικό υπόβαθρο από μεγάλο εύρος ειδικοτήτων: Μηχανικοί, επιστήμονες πληροφορικής, περιβαλλοντολόγοι, στελέχη marketing και διεθνών σχέσεων. Σε κάθε έργο δημιουργείται μια ευέλικτη ομάδα η οποία συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται και με στελέχη των άλλων τμημάτων αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα και βασικός στόχος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εντός κόστους, χρονοδιαγράμματος και ποιοτικών προδιαγραφών.

 1. Σύνταξη στρατηγικών, επιχειρηματικών σχεδίων σε τομείς υψηλής τεχνικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης
 2. Προετοιμασία φακέλων για την υποβολή σε Εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και Αναπτυξιακούς Νόμους σχετικά με νέες τεχνολογίες και πληροφορική, περιβάλλον, ενέργεια και τουρισμό
 3. Καταγραφή και αποτύπωσης επιχειρησιακών διαδικασιών και μελέτες επανασχεδιασμού (Business Process Reengineering)
 4. Προετοιμασία φακέλων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, εξεύρεση συνεργατών, διαπραγματεύσεις, διαδικασία υποβολής
 5. Ενέργειες εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών: εξεύρεση εταίρων και επιχειρηματικών συνεργατών από το εξωτερικό
 6. Επιστημονική τεκμηρίωση και μετατροπή πρωτογενών ιδεών σε ερευνητικά σχέδια (από την ιδέα στο προϊόν)
 7. Τεχνική υποστήριξη σε δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
 8. Οργάνωση εταιρικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, συντονισμός και παρακολούθηση εκπαίδευσης, αξιολόγηση συμμετεχόντων
 9. Παραμετροποιημένη εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών δικτύων σχεδιασμένη στις ανάγκες κάθε τεχνικής υλοποίησης
 10. Υπηρεσίες Τεχνομεσιτείας: Αναζήτηση τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων και προϊόντων. Σύνδεση ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
 11. Διαχείριση έργων (Project Management): παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, κόστους, πόρων
 12. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου: Διαγωνισμοί, Προμήθειες, Διαχείριση Συμβάσεων, Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων, Συντονισμός Εμπλεκομένων, Έλεγχος Παραδοτέων, Διασφάλιση Ποιότητας

OUR PARTNERS